Starcoin 开发者文档
概览

Starcoin 是一个分层的,去中心化的区块链系统。

路线图

Starcoin 的路线图。

特性

Starcoin 的关键特性。

安装

这篇文章指导你如何安装 starcoin。

从源码构建

从源码构建 Starcoin。

运行/加入网络

starcoin 命令行工具可以用来启动本地网络或者加入测试网络或者主网。运行本地网络或者加入测试网络可以方便测试用户合约代码。可以使用 dev 命令编译, 发布,执行智能合约。

第一笔链上交易

这篇文章指导你如何在 starcoin 区块链上执行自己的第一笔交易。 在这之前,建议你先阅读 tech 相关的文章,对 starcoin 的基本概念有一定了解。

部署 Move 合约

这篇文章指导你如何编译和部署 Move 合约到 starcoin 区块链。

用户自定义 Coin|Token

这是一个关于 starcoin 区块链上如何定义用户自定义 Coin|Token 的例子。

技术

一些关于 starcoin 的技术文档。

关键概念

本文介绍 Starcoin 中的关键概念。

多签账户以及多签交易
多签账户和多签交易 # 本节介绍多签账户的使用,包括如何创建通过 cli 在链上创建多签账户,以及如何发起多签交易。 前置准备 # 请保证 starcoin 节点已经启动。 已经启动 cli 连接到节点。 wallet 存在至少三个地址。 已经通过 dev get_coin 给默认的钱包地址充钱。 下图是我的初始状态。 starcoin% wallet list +----------------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+ | address | is_default | public_key | +----------------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+ | 2a3a2feefb08a61450e8c84b5ca86cfb | false | 908648b8fdff8b9e337b2e546c0ce5ca6f24dee715de0782e2f7943c677b6284 | +----------------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+ | 9503b1e9052e6c5cc0b4f9e8d303fa83 | false | ca9eb069f655145d1bf61829e59ef5c70ac10c8acf0d1a6ffadd1a40505d3283 | +----------------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+ | 6142815e14be403fef8048b945cd4685 | true | 37283fa8e0b2aa1df9567104d72053c3ee6947bf96559a9a8452870f9d2b5dcf | +----------------------------------+------------+------------------------------------------------------------------+ 给默认钱包地址充钱。 starcoin% dev get_coin txn mined in block hight: 1, hash: b75bbe0ac17639d746a823a67b278e892cd635aa83ca66694e374d059527e6cf +-----------------+------------------------------------------------------------------+ | gas_unit_price | 1 | +-----------------+------------------------------------------------------------------+ | id | 865e314c93bc51eeb19599e8c87a10734d539494c90f2f9b0bb765e64f67c3e3 | +-----------------+------------------------------------------------------------------+ | max_gas_amount | 2000000 | +-----------------+------------------------------------------------------------------+ | sender | 0000000000000000000000000a550c18 | +-----------------+------------------------------------------------------------------+ | sequence_number | 1 | +-----------------+------------------------------------------------------------------+ starcoin% wallet show 6142815e14be403fef8048b945cd4685 +--------------------+------------------------------------------------------------------+ | account.